Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem witryny internetowej "Aserio - Ozdoby" (zwanej dalej Platformą Internetową), dostępnej pod adresem www.ozdoby.aserio.pl, jest Firma Aserio Piotr Kmiecik (zwana dalej Sprzedającym), mieszcząca się pod adresem: ul. Secesyjna 10, 91-521 Łódź. NIP: 9820335678; REGON: 361141100.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Zamawiającego z Platformy Internetowej, a w szczególności zasady składania i realizacji zamówień, zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta użytkownika, warunki dostawy i płatności, a także warunki reklamacji i zwrotów towarów.
 3. Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest z jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

§2. Przedmiot transakcji

 1. Aserio - Ozdoby jest Platformą Internetową, za pośrednictwem której kupujący może nabywać produkty wykonane na jego indywidualne zamówienie, po określeniu szczegółowej specyfikacji zamówienia. 
 2. Szczegółowa specyfikacja zamówienia może być określona poprzez wypełnienie formularzy dostępnych w platformie oraz poprzez indywidualne uzgodnienia ze Sprzedającym dokonywane za pośrednictwem poczty E-Mail lub telefonicznie.

§3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia od Kupujących przyjmowane są na Platformie Internetowej Sprzedającego.
 2. Rejestracja konta użytkownika nie jest obowiązkowa. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji, po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacji.
 3. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni roku.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli korzystając z mechanizmów dostępnych w Platformie Internetowej, Kupujący prawidłowo wypełni wszystkie wymagane pola, potwierdzi złożenie zamówienia przyciskiem „potwierdź zamówienie” oraz otrzyma, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, potwierdzenie technicznej możliwości realizacji zamówienia lub zaakceptuje ewentualne zmiany i poprawki o ile zaistnieje konieczność ich wprowadzenia.
 5. Potwierdzenie technicznej możliwości realizacji zamówienia wysyłane jest w terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
 6. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
 7. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz Internetu.
 8. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta poprawnego adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
 9. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
 10. Jeśli w przeciągu 7 dni od daty potwierdzenia technicznej możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedającego nie nastąpi wpłata, Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia.
 11. Zamówione produkty są dostarczane Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej, pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 12. Koszty wynikłe z podania błędnych danych adresowych ponosi Kupujący.
 13. Koszt wysyłki jest zależny od ilości zakupionych produktów.

§4. Czas realizacji

 1. Czas realizacji zamówienia to czas, jaki upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki Kurierowi.
 2. Czas realizacji podawany jest w dniach roboczych i standardowo (o ile strony nie ustaliły inaczej) wynosi on 5 dni.

§5. Warunki płatności

 1. Wszystkie ceny widoczne w Platformie Internetowej wyrażone są w złotych polskich.
 2. Na życzenie Sprzedający wystawia fakturę VAT.
 3. Za zamówione przedmioty Kupujący płaci przelewem z góry, po potwierdzeniu technicznej możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedającego, na wskazany rachunek bankowy.
 4. Koszty dostawy są uwzględnione na paragonie lub fakturze VAT.

§6. Zwroty

 1. Wszystkie produkty dostępne za pośrednictwem Platformy Internetowej wykonywane  są na indywidualne zamówienie Kupującego i zgodnie ze specyfikacją dostarczoną przez Kupującego.
 2. Zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§7. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedającego.
 2. W powyższej sytuacji Klient powinien Skontaktować się ze sprzedającym, a następnie odesłać towar na adres jego siedziby: Aserio Piotr Kmiecik, Secesyjna 10. 91-521 Łódź, po uprzednim wypełnieniu formularza reklamacji dostępnego w platformie internetowej.
 3. Przedstawione na zdjęciach w Portalu Internetowym próbki materiałów mają charakter poglądowy. Ze względu na różne charakterystyki wyświetlania obrazu przez monitory komputerowe oraz rozbieżności w kolorach i fakturach wynikające bieżących dostaw materiałów, kolory i faktury widziane na ekranie mogą delikatnie różnić się od kolorów i faktur rzeczywistych, a różnice te nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.
 4. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt nosi znamiona uszkodzenia zewnętrznego. Przed odebraniem przesyłki Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku wykrycia uszkodzenia należy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedającym.
 5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki przez Sprzedającego.
 6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 7. Po uznaniu reklamacji Klient ma prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu na pełnowartościowy.
 8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający zwróci koszty związane z odesłaniem wadliwego produktu przez Klienta, o ile nie przewyższają kosztów dostarczenia sposobem oferowanym przez Sprzedającego. Dodatkowe koszty wynikające z wyboru innego sposobu dostarczenia, niż sposób oferowany przez Sprzedającego nie będą zwracane.
 9. Przesyłki zgłoszone przez Klienta jako nieotrzymane na czas, będą reklamowane przez Sprzedającego bezpośrednio u firmy kurierskiej.
 10. Zwroty pieniędzy będą dokonywane na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność, w przeciągu 7 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

§8. Ograniczenie odpowiedzialności

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za: utratę dochodów, utratę rzeczywistych lub przewidywanych zysków, utratę zawieranych umów, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę spodziewanych oszczędności, utratę transakcji, utratę czasu, utratę szans, utratę dobrego imienia (goodwill), utratę reputacji, stratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną. Taka odpowiedzialność jest wykluczona niezależnie czy szkoda jest przewidywalna, znana lub oczekiwana.

§9. Polityka prywatności

 1. Składając zamówienie w Platformie Internetowej, Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Aserio Piotr Kmiecik oraz na ich przetwarzanie.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówienia.
 3. Administratorem danych osobowych jest firma Aserio Piotr Kmiecik, mająca swoją siedzibę pod adresem: ul. Secesyjna 10, 91-521 Łódź, NIP: 9820335678; REGON: 361141100.
 4. Każdemu użytkownikowi, co do zasady, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 5. Udostępnione dane osobowe, będą przetwarzane przez Sprzedającego w konkretnych, ściśle określonych celach opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w zakładce Polityka Prywatności w Platformie Internetowej.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta.
 2. Umowa realizacji zamówienia zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym momencie, o ile jest to konieczne w przypadkach takich jak zmiany w prawie lub z przyczyn technicznych.
 6. Informacja o zmianie regulaminu każdorazowo będzie publikowana na łamach Platformy Internetowej w zakładce Regulamin.