Polityka prywatności

W związku ze świadczonymi usługami, administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem niniejszej Platformy Internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

§1.  Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Aserio Piotr Kmiecik (zwana dalej Administratorem), mieszcząca się pod adresem: ul. Secesyjna 10, 91-521 Łódź. NIP: 9820335678; REGON: 361141100

§2. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zlecenia lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Portalu Internetowym.
 2. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Portalu Internetowego oraz w Regulaminie.
 3. Możliwe cele zbierania danych osobowych przez Administratora:
  1. Realizacja zlecenia lub podjęcie, na żądanie osoby udostępniającej, działań poprzedzających jego realizację
  2. Realizacja umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. posiadanie Konta w Portalu Internetowym)
  3. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych
  4. Marketing bezpośredni własnych produktów i usług Administratora
 4. Możliwi odbiorcy danych osobowych:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Portalu Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.
  2. W związku z usługami świadczonymi przez Administratora wymagającymi przetwarzania danych osobowych, dane te mogą być również ujawnione  innym podmiotom zewnętrznym, w tym podmiotom obsługującym systemy informatyczne, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne oraz agencjom marketingowym.
  3. Inne ujawnienie danych osobowych może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
 6. W związku ze świadczeniem usług Administrator zbiera dane osobowe również podczas kontaktu bezpośredniego, telefonicznego oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych, Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§3. Ochrona danych

 1. Administrator wdrożył w ramach Portalu Internetowego politykę bezpieczeństwa danych osobowych oraz politykę bezpieczeństwa systemu informatycznego, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych.
 2. Administrator przeprowadza na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.
 3. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom do tego upoważnionym, które zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych i jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych im zadań.

§4. Postanowienia końcowe

 1. Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania. Może również wynikać z przepisów prawa, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, są one przetwarzane do momentu jej wycofania.
 2. Z Administratorem można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sklep@aserio.pl.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki prywatności w każdym momencie, o ile jest to konieczne w przypadkach takich jak zmiany w prawie lub z przyczyn technicznych.
 4. Informacja o zmianie Polityki prywatności każdorazowo będzie publikowana na łamach Platformy Internetowej w zakładce Polityka prywatności.